fie.nipa,

Three

Three: 3.

Zero, zero.
One, one.
Two, two.
Three, three.

Chokwe Dictionary

zero
one
two
three
<< Previous | Next >>